SZYBKI KONTAKT: +48 511 260 740

Działka Warszewo Szczecin, ul. Kredowa, nr 404613

ul. Kredowa / Szczecin / Zachodniopomorskie / PL

Działka Szczecin, Warszewo, ul. Kredowa

Przegląd

  • Cena za m2: 596.88PLN
  • Miejscowość: Szczecin
  • Powierzchnia działki: 1089m2
  • Przeznaczenie działki: Budowlana
  • Kształt działki: Nieregularny

Działka, ul. Kredowa Szczecin Warszewo

Ogłaszamy przetarg na nieruchomość przy ul. Kredowej w Szczecinie/Warszewo
WARUNKI SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI z rozpoczętą budową położoną w Szczecinie przy ul. Kredowej

Podana w ogłoszeniu cena 650.000 zł jest ceną wywoławczą

W PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
1.Przedmiotem sprzedaży jest działka na Warszewie z pozwoleniem na budowę.
Wydana jest DECYZJA POZWOLAJĄCA NA BUDOWĘ
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wiatą garażową.
Działka ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność działki nr 21/4 z obr. 3081 będącej własnością Miasta Szczecin
Wjazd i wejście na działkę od strony zachodniej.
Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działek rolnych,
które zgodnie z MPZP przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe.
Od północy działka sąsiaduje ze zbiornikiem wodnym – stawem.
Przedmiotowa działka jest nieuzbrojona i nie istnieją na niej żadne obiekty budowlane.
KONSTRUKCJA
Projektowany budynek mieszkalny powinien zostać posadowiony na palach z płytą żelbetową.
DACH
Dach dwuspadowy, główne połacie dachowe o kącie nachylenia 35 stopni (dach stromy)
Wykończenie głównych połaci dachowych z blachy ułożonej na rąbek w kolorze antracytowym.
Bilans działki:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY – 280,30 m2
PROJ. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE – 166,79 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – 641,91
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA – 291,15 m2
Bilans budynku:
Suma powierzchni użytkowej mieszkalnej – 174,89 m2
Suma powierzchni użytkowej parteru razem – 185,82 m2Cena wywoławcza to: 637.000,00 złotych
2. Warunkiem nabycia nieruchomości jest :
• złożenie pisemnej oferty na nabycie nieruchomości
• oferta powinna zawierać co najmniej :
a) oferowaną cenę, sposób i termin zapłaty oraz udokumentowanie źródeł finansowania inwestycji;
b) w przypadku osób prawnych – aktualny odpis rejestru , do którego wpisany jest oferent oraz odpis uchwały podjętej przez
upoważniony organ w formie aktu notarialnego w przedmiocie nabycia;
c) kopia dowodu wpłaty wadium .
• Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem “ Oferta kupna nieruchomości położonej w Szczecinie ul. Kredowa“ należy składać w siedzibie firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25 do dnia 25.08.2022 r. w każdy dzień roboczy w godz. 10:00-17:00 .
• wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej z dopiskiem “Przetarg” – na rachunek bankowy firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25 nr: 26 1240 3839 1111 0010 9369 3357 z odpowiednim wyprzedzeniem , tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie do dnia przetargu, to jest do dnia 26.08.2022 r.
• W przypadku przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży wadium zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku nie przyjęcia oferty wadium zostanie zwrócone oferentowi. Wadium przepada na rzecz firmy UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna, gdy oferta zostanie przyjęta a oferent nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży bądź nie uiści całości ceny. Wadium przepada również wówczas, gdy oferent cofnie ofertę po upływie terminu do składania ofert.
3. Osoby zainteresowane ofertą mają możliwość dokonania oględzin nieruchomości i wglądu w dokumentację po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna z Beatą Uberna/Grzegorzem Król.
4. Otwarcie ofert nastąpi siedzibie UBERNA NIERUCHOMOŚCI – Beata Uberna w Goleniowie przy ul Konstytucji 3 Maja 25, w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10:00 . W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert, Komisja Przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą wyborze ofert decyduje przede wszystkim: cena, termin, sposób zapłaty oraz spełnienie przez oferenta wszystkich warunków przetargu. W celu ustalenia warunków najkorzystniejszych dopuszcza się przeprowadzenie ustnej aukcji. W aukcji mogą uczestniczyć osoby, które prawidłowo złożyły pisemną ofertę. Osoby prawne mogą w niej uczestniczyć za pośrednictwem swych organów lub osób posiadających pełnomocnictwo notarialne do tej czynności.
5.Rozstrzygnięcie co do wyboru ofert rozstrzyga się protokołem. Po dokonaniu wyboru ofert zbywca ustala z nabywcą termin zawarcia umowy.
6. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcie aktu notarialnego, chyba, że w umowie określono inny termin
7. Zawarcie umowy przekazania cesji praw wynikających z umowy w sprawie użytkowania terenu pod budowę budynku mieszkalnego, następuje w formie aktu notarialnego, którego wszystkie koszty ponosi nabywca.
8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Na życzenie przedkładamy do wglądu dokumentację.

KOSZTY POŚRENICTWA BIURA POKRYWA STRONA SPRZEDAJĄCA
ZAPRASZAMY

Zapraszamy

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Znajdź inne mieszkanie na sprzedaż w miejscowości Szczecin

Adres nieruchomości:

ul. Kredowa / Szczecin / Zachodniopomorskie / PL